Travel terms and expressions

Before traveling to a foreign country, it is always good to know few expressions that can help us out when needed.

Madagascar is no exception. Better yet, by speaking Malagasy, or at least try to speak it, will immediately attract the sympathy of your local contacts.

Here are some terms used in everyday life.

One of the first expression you will see is “Welcome!” or “Tonga soa!” (pronounced tungasu).

To say “Thank you!”, it is “Misaotra!” (pronounced misotcha).

Following are some usual malagasy expressions.

Pronoun

English Malagasy
I Izaho
We Isika
You (familiar) Ianao
You (singular) Ianao
You (plural) Ianareo
They Ry zareo

Greetings

English Malagasy
Hello Manahoana
Goodbye Veloma
Good night Tafandria mandry
I just know few words in malagasy Tsy mahay miteny gasy loatra aho
What’s your name? Iza no anaranao?
Nice to meet you! Faly mahafantatra!
How do you do? Manahoana ny fahasalamana?
How are you? Manahoana ianao?
Good, Very good, Bad Tsaratsara, tsara indrindra, tsy metimety
See you later Mandrapihaona
Mister, Madam, Miss Ramose, madama, ramatoakely
Thanks, Thanks a lot Misaotra, Misaotra betsaka

Coordinates

English Malagasy
My name is Ny anarako dia…
I live … Izaho dia mipetraka any …
I am American/Canadian Izaho dia amerikana/ kanadiana
My passeport number is Ny laharan’ny pasipaoroko dia…
I am an office worker Miasa amin’ny birao aho
I am here on vacation Manao vakansy aty aho
We are four Efatra izahay

Family

English Malagasy
Wife, spouse Vady
Husband Vady
Daughter Zanaka vavy
Son Zanaka lahy
Mother, Mum Reny
Father, Pup Ray
Friend Namana

Travelling

English Malagasy
Where is the airport? Aiza ny aeropaoro?
Where is the hotel? Aiza ny hotely?
Where is the beach? Aiza ny morondranomasina?
Train Masinina
Car Fiara
Taxi Taxi
Left, right Ankavia, ankavanana
Straight Mahitsy
Round-trip Mandroso-miverina
Is it far? Lavitra eto ve?
Is it near? Akaiky eto ve?

In a restaurant

English Malagasy
A table for four, please. Latabatra ho ana olona efatra, azafady.
I would like to order… Mba anaovy …azafady
I would like a glass of whiskey/ water Mba anaovy verana whisky / rano, azafady
A glass of juice Mba anaovy verana ranom-boankazo azafady
Where is the washroom? Aiza ny kabone?
Please waiter! Please madam! Azafady ramose! Azafady madama!
What is this? Inona ito?
Bread Mofo dipaina
Fruits and vegetables Voankazo sy legioma
Meat Hena
Fish Trondro
Seafood Hazan-dranomasina
Water, fruit juice Rano, ranom-boakazo
Enjoy! Mazotoa homana!
Tea, coffee Dite, kafe
Beer Labiera
White wine, red wine Divay fotsy, divay mena
How much? Ohatrinona ny vidiny?
The bill please! Ny fakitiora azafady

Usual expressions

English Malagasy
Yes/No Eny/ Tsia
Please Azafady
You are welcome. Tsy misy fisaorana
Pardon me! Azafady
What time is it? Amin’ny firy izao?
It is two o’clock/ three/ four/ five/ six/ seven/ eight/ nine/ ten/ eleven/ twelve Amin’ny roa ora/ telo / efatra / dimy / enina / fito / valo / sivy / folo / raikambifolo / roambifolo
How much is it? Ohatrinona ito?
Help me please! Mba ampio aho azafady!
Could you help me? Afaka manampy ahy ve ianao?
Where can I find a phone? Aiza no misy telefaonina?
What do you like most? Iza no tianao?
How to say that in malagasy? Ahoana no fiteny an’izany amin’ny teny gasy?
Where can I find a nice restaurant? Aiza no misy hotely tsara azo isakafoanana?
Where can I find a taxi? Aiza no misy taxi?
What are we going to do? Inona no hataontsika?
Does someone speak english? Misy mahay miteny frantsay ve?
Please, speak slowly Mba afaka miteny miadakadana ve azafady?
Is there any hotel nearby? Misy hotely ve aty akaiky aty?
I do not understand Tsy azoko izany
I do not know Tsy fantatro
I do not agree Tsy mety amiko izany

Numbers

English Malagasy
Zero, nul Aotra
One Ray
Two Roa
Three Telo
Four Efatra
Five Dimy
Six Enina
Seven Fito
Eight Valo
Nine Sivy
Ten Folo
Eleven Raikambifolo
Twelve Roambifolo
Thirteen Teloambifolo
Fourteen Efatrambifolo
Fifteen Dimiambifolo
Sixteen Eninambifolo
Seventeen Fitoambifolo
Eighteen Valoambifolo
Nineteen Siviambifolo
Twenty Roapolo
Twenty-one Raikambiroapolo
Thirty Telopolo
Fourty Efapolo
Fifty Dimampolo
Sixty Enimpolo
Seventy Fitopolo
Eighty Valopolo
Ninety Sivifolo
One hundred Zato

You may also like...

1 Response

  1. October 31, 2011

    […] http://voyagiste-madagascar.com/2011/02/vocabulaires-et-expressions-pour-le-voyage/ Share this:TwitterFacebook"Aimer" ceci :"J'aime"Soyez le premier à aimer ce post. […]

Voyagiste Madagascar

Voyagiste Madagascar